Over Survival International

Wij zijn Survival, een internationale beweging die opkomt voor de rechten van inheemse stammen.

Survival International is de enige organisatie die zich inzet voor de rechten van inheemse stammen overal in de wereld. We helpen in stamverband levende volken om hun bestaan te verdedigen, hun land te beschermen en zelf hun toekomst te bepalen.

Inheemse stammen leven over het algemeen zelfvoorzienend en vertegenwoordigen een enorme diversiteit van leefwijzen. Een groot aantal van de basisgewassen waar de wereldbevolking van afhankelijk is, en veel medicijnen die in de Westerse geneeskunde worden gebruikt, zijn ontdekt door inheemse stammen. En toch worden in stamverband levende samenlevingsvormen afgeschilderd als achtergebleven of primitief, omdat ze op een andere manier leven dan ‘wij’ gewend zijn. In naam van de zogenaamde ‘vooruitgang’ of ‘beschaving’ wordt door geïndustrialiseerde samenlevingen geweld, dwang en discriminatie gebruikt om hun land, hun hulpbronnen en hun arbeid te stelen. Het geweld dat gebruikt wordt komt dikwijls neer op volkerenmoord, oftewel genocide.

Survival zet zich in om de vernietiging van inheemse stammen te voorkomen. We zijn een platform waar ze hun stem kunnen laten horen en met de wereld kunnen communiceren. We onthullen mensenrechtenschendingen en verstrekken bewijsmateriaal aan de Verenigde Naties en andere internationale instellingen. We geven juridische ondersteuning. We financieren medische en zelfhulpprojecten. We geven voorlichting, we doen onderzoek, we voeren campagne, we lobbyen en we protesteren. En we blijven ons inzetten totdat de wereld inheemse stammen en hun mensenrechten respecteert.

Om dit te kunnen doen hebben we uw hulp nodig. We hebben uw steun, uw actieve inzet en uw donaties nodig in deze strijd tegen een van de meest acute en afschuwelijke humanitaire crisissen van deze tijd.


Wie steunt ons?

Wie financiert ons?

Wie zijn ‘inheemse stammen’?

Lijken inheemse stammen op onze voorouders?

De ‘barbaar’ vs ‘de edele wilde’?

Met welke problemen hebben inheemse stammen te maken?

Hoe zet Survival zich in voor inheemse stammen?

Hoe kunt u helpen?

Is het niet al te laat?

Zijn wij tegen de vooruitgang?

Welke rechten hebben inheemse stammen?

Fungeren wij als vertegenwoordiger?

Waar geven we ons geld aan uit?

Wie zijn onze bestuursleden?

Wie zijn onze medewerkers?

Hoe zijn wij begonnen?

Wie staat achter ons?

Wie is het niet met ons eens?


Wie steunt ons?^

We worden ondersteund door gewone mensen, uit meer dan 80 landen in de wereld. Ons voorlichtingsmateriaal is gratis beschikbaar voor iedereen. We zijn ervan overtuigd dat bewustwording het enige is wat écht een invloed kan hebben en blijvend een verschil kan maken. Daarom proberen we zo veel mogelijk mensen te bereiken met informatie over inheemse stammen en de bedreigingen waar ze mee worden geconfronteerd.

We worden tevens ondersteund door meerdere internationale ambassadeurs.

Wie financiert ons?^

Al onze vestigingen hebben een non-profit status en zijn erkend als goed doel. Ongeveer 80% van onze inkomsten bestaat uit donaties en giften van individuele donateurs. Door te steunen op veel, vaak kleine, donaties zorgen we dat we niet afhankelijk raken van een paar grote geldschieters. Over de jaren heen hebben we ongeveer 250.000 individuele donaties ontvangen. Van de overige 20% van onze inkomsten bestaat 10% uit fondsen en 10% uit omzet van onze online shop.

Subsidies en sponsoring

We laten ons door geen enkele overheid financieren, omdat overheden vaak de voornaamste schenders zijn van inheemse rechten en we niet in een situatie terecht willen komen waarin wij concessies moeten doen. Ook laten we ons niet sponsoren door bedrijven die de rechten van inheemse stammen met de voeten treden, of dat mogelijkerwijs zouden kunnen doen in de toekomst.

Wie zijn inheemse stammen?^

Inheemse stammen zijn volken die vrijwel geheel zelfvoorzienend in stamverband leven, wiens leefwijze verschilt van die van de dominante samenleving. Inheemse stammen maken deel uit van een grotere categorie, de inheemse volken.
Lees meer over de betekenis van deze en andere termen→

Ongecontacteerde stammen

Er leven in de wereld ongeveer 100 ongecontacteerde stammen. Dit zijn stammen die geen vreedzaam contact hebben met de nationale samenleving, de zogenaamde ‘buitenwereld’. We pleiten ervoor dat zij en hun leefgebieden met rust worden gelaten. Om te beginnen zijn ze door hun isolement niet in staat om toestemming te geven voor het betreden van hun land, en ten tweede omdat de geschiedenis aantoont dat contact maken met deze groepen vaak onvoorstelbaar destructief is.

Lijken inheemse stammen op onze voorouders?^

Het is een vergissing om de denken dat de inheemse stammen van vandaag ‘hetzelfde zijn gebleven’, of ‘op dezelfde manier leven’, als onze voorouders. Om te beginnen zijn de voorouders van inheemse stammen vaak duizenden kilometers gemigreerd en hebben in de laatste tienduizend jaar in talloze verschillende klimaten weten te overleven. Ze hebben zich, net als onze voorouders, steeds opnieuw aan weten te passen en hebben verschillende manieren ontwikkeld om zich van voedsel te voorzien, zoals het jagen, het verzamelen, het verbouwen van gewassen en het hoeden van vee. Er bestaat geen ‘natuurlijk verloop’ van jager naar boer; overgaan op landbouw leidt niet vanzelfsprekend tot een ‘beter’ leven. Het idee dat de inheemse stammen van tegenwoordig op onze voorouders lijken, komt voort uit een verkeerde interpretatie van het Darwinisme, uit kolonialistische vooroordelen en uit de opvatting dat de Westerse manier van leven superieur is. Een vergelijking maken tussen hedendaagse stammen en onze voorouders is een fout die door vele mensen wordt gemaakt, maar het is een misvatting.

De ‘barbaar’ vs ‘de edele wilde’?^

In stamverband levende samenlevingen zijn naar onze mening niet meer of minder ‘edel’, noch meer of minder ‘barbaars’, dan geïndustrialiseerde samenlevingen. De stelling die wel eens wordt gemaakt, dat inheemse samenlevingen voortdurend oorlog voeren met elkaar en over het algemeen meer gewelddadig zijn dan ‘wij’, wordt ook net zo vaak door wetenschappers ontkracht. Lees meer over dit onderwerp in ‘Myth of the Brutal Savage’ →

Wrede gebruiken

Sommige samenlevingen, waaronder ook in stamverband levende samenlevingen, hanteren wrede gebruiken die niet gebaseerd zijn op vrije wil. Het is absoluut niet onze bedoeling om dit soort gebruiken te vergoelijken. Waar wij ons tegen verzetten is het feit dat gebruiken als vrouwenbesnijdenis en infanticide vaak dienen als rechtvaardiging voor het willen bestrijden van de manier van leven van inheemse stammen. Dit is onterecht, gezien dit soort gebruiken ook in geïndustrialiseerde samenlevingen voorkomen.

Met welke problemen hebben inheemse stammen te maken?^

Geweld

Nog steeds worden overal in de wereld inheemse mensen mishandeld en vermoord. In rijke landen (zoals Canada, de VS, Australië en Nieuw Zeeland) komen ernstige problemen, zoals huiselijk geweld, zelfverwonding en zelfdoding, veelvuldig voor onder de ontheemde oorspronkelijke bevolking.

Lees over geweld tegen inheemse stammen in het boek Tribal peoples for tomorrow’s world

Landroof

Inheemse stammen leven over het algemeen zelfvoorzienend en zijn afhankelijk van hun land voor hun voedsel en om hun levenswijze voort te zetten. Hun land vormt de basis van hun identiteit. En overal in de wereld wordt het land van inheemse stammen gestolen voor de realisatie van economische ontwikkelingsprojecten zoals mijnen, stuwdammen en grootschalige landbouw, en zelfs voor projecten die bedoeld zijn om de natuur te beschermen.

Lees meer over landroof in Tribal peoples for tomorrow’s world.

Racisme

Het idee dat inheemse stammen ‘primitief’ zijn en niet in staat om rationele keuzes te maken voor hun eigen toekomst, komt voort uit een racistische, kolonialistische ideologie. Deze redenering ligt vandaag de dag nog ten grondslag aan de diefstal van hun land.

Lees meer over racisme tegen inheemse stammen in het boek Tribal peoples for tomorrow’s world.

Het opdringen van zogenaamde ‘vooruitgang’ en (economische) ’ontwikkeling’

Alle volken passen zich voortdurend aan. Maar als een volk wordt gedwongen om te veranderen, in naam van ‘vooruitgang’, leidt dit juist tot een lagere kwaliteit van leven en een verhoogd risico op ziekte, zelfdoding, gevangenisstraffen, drugsmisbruik en verslaving. Het aanpassingsproces moet binnen de controle van de samenleving zelf blijven, anders kan vooruitgang zelfs dodelijk zijn.

Lees meer over het opdringen van (economische) ontwikkeling en inheemse stammen in Tribal peoples for tomorrow’s world.

Diefstal van hulpbronnen

Ook daar waar het land van de inheemse bevolking niet is afgepakt, worden vaak de hulpbronnen (hout, mineralen, waterkracht, enz.) gestolen.

Lees meer over de diefstal van hulpbronnen in Tribal peoples for tomorrow’s world.

Dwangarbeid

In sommige delen van de wereld wordt er nog steeds een vorm van slavernij gepraktiseerd, de ‘debt-bondage’ oftewel dwangarbeid, waarbij de inheemse bevolking grondstoffen moet produceren om een zogenaamde schuld af te betalen aan een derde.

Lees meer over dwangarbeid in Tribal peoples for tomorrow’s world.


Hoe zet Survival zich in voor inheemse stammen?^

Survival voert campagnes voor specifieke stammen, gericht op hun recht om te blijven op, of terug te keren naar, hun oorspronkelijke land. Onze campagnes lopen vaak vele jaren. Daarnaast geven we voorlichting over inheemse stammen, om meer begrip en acceptatie te bevorderen onder het grote publiek voor de diversiteit van levenswijzen en culturen op aarde. Over het algemeen focussen we op de meest kwetsbare volken – degenen die het meest te verliezen hebben en die het minst in de gelegenheid zijn om voor zichzelf op te komen: dit zijn vaak stammen die niet of nauwelijks in contact staan met de dominante samenleving en ernstig bedreigd worden door ziekte en landroof.

We brengen misstanden tegen inheemse stammen onder de aandacht van de media – kranten, tv, radio, online, sociale media; daarnaast stellen we stereotypering van inheemse stammen, bijvoorbeeld het gebruik van termen als ‘primitief’ en ‘prehistorisch’, aan de kaak.

We leggen kwesties voor aan de Verenigde Naties en aan andere internationale instanties.

We ondersteunen juridische vertegenwoordiging en onderzoek en zorgen ervoor dat inheemse stammen deskundig worden bijgestaan in rechtszaken.

We produceren voorlichtingsmateriaal dat voor iedereen toegankelijk is, waarin we laten zien wie inheemse stammen echt zijn en hoe ze leven.

We financieren medische en andere zelfhulpprojecten van in stamverband levende gemeenschappen.


Hoe kunt u helpen?^

De stammen waar wij ons voor inzetten hebben geen behoefte aan liefdadigheid zoals kleding- of voedselpakketten. Ze voorzien al duizenden jaren in hun eigen levensbehoeften.

Wat ze nodig hebben is solidariteit: mensen die zich samen met hen verzetten tegen de multinationals, de banken en de corrupte regeringen die hen het recht op een toekomst willen ontnemen.

Volg de campagnes van Survival→

Steun ons werk met een donatie→. Elk bedrag helpt, hoe klein ook. We worden ondersteund door vele duizenden mensen. Hierdoor kunnen we een onafhankelijke koers volgen en wordt onze integriteit niet gecompromitteerd. We zullen onze uitlatingen en onze werkwijze nooit laten beïnvloeden door grote geldschieters.

Zamel geld in voor Survival→.

Wordt actief supporter van Survival. Als actieve supporter kunt u:

→ Petities ondertekenen. Petities zorgen voor media aandacht en zetten druk op regeringen en bedrijven om hun koers te veranderen.
→ Uw mening kenbaar maken bij degenen die de macht in handen hebben. Via onze brief- en e-mailacties worden betrokken machthebbers en beleidsmakers bestookt met duizenden brieven en e-mails. Vaak zijn ze gevoelig voor het feit dat de wereld toekijkt. Briefcampagnes zijn een krachtige uiting van publieke opinie en zijn altijd een effectieve manier geweest om verandering teweeg te brengen.
→ Demonstraties en ludieke acties bijwonen. Onze acties zijn altijd respectvol en vreedzaam.

Koop in onze online shop→.

Volg ons op onze Nederlandstalige Facebook of onze Engelstalige Facebook. Of volg ons op beide!

Weiger om te kopen bij, of te investeren in, bedrijven die inheemse rechten schenden.

Weiger om te recreëren in natuurparken of -reservaten waar de inheemse bevolking is ontheemd. Zie bijvoorbeeld: Boycott Botswana tourism→.

Let op uitingen over inheemse stammen door politici, journalisten, enz. Als u racistische termen tegenkomt, laat het ons weten of wijs de gebruiker op onze Stamp It Out -campagne.

Deel uw betrokkenheid met anderen. De beste manier om minderheden te helpen is om met velen voor ze op te komen.


Is het niet te laat?^

Nee, het is zeker niet te laat: Survival International heeft al honderden campagnes met succes geleid. Bij elke campagne stellen we ons twee of drie specifieke doelen voor ogen, en in de meeste gevallen lukt het deze doelen te bereiken (al duurt het soms vele jaren).

Een mooi voorbeeld is het Yanomami Territory in de Braziliaanse Amazone. Survival International leidde vanaf de jaren ’70 samen met de Yanomami-indianen een internationale campagne voor de bescherming van hun land. In 1992 lukte dit eindelijk en werd hun land erkend als beschermd inheems gebied. Volgens Yanomami-woordvoerder Davi Kopenawa zou zijn volk zonder Survival niet hebben kunnen overleven.

Een ander voorbeeld is onze campagne voor de Kalahari-Bosjesmannen in Botswana. Zonder de steun van Survival zouden er nu geen Bosjesmannen in de Kalahari leven.

Door de jaren heen heeft de voorlichting van Survival International onder een groot publiek gezorgd voor een beter begrip van inheemse culturen en meer solidariteit met hun rechten.

De anti-slavernij-beweging veranderde, ondanks schijnbaar onoverkoombare tegenwerking, het eeuwenoude denkbeeld dat het houden van slaven niet alleen ‘normaal’ was, maar ook ‘goed voor all betrokkenen’ (inclusief de slaven zelf). Het is ons doel om net zo’n kentering teweeg te brengen in hoe men denkt over inheemse stammen.

Veel mensen denken dat inheemse stammen uiteindelijk het onderspit moeten delven in de onverbiddelijke zucht van de mensheid naar ‘vooruitgang’. Maar het uitsterven van deze bevolkingsgroepen is geen onvermijdbaar gevolg van onze geschiedenis; het is het gevolg van de diefstal van hun land en hun natuurlijke bronnen. Deze bevolkingsgroepen zijn over het algemeen helemaal niet kwetsbaar, zolang hun land niet van onder hun voeten wordt afgepakt. Ze zijn net als andere samenlevingen in staat om te overleven en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.


Zijn wij tegen de vooruitgang?^

Nee, zeker niet. Wij zijn van mening dat alle bevolkingsgroepen zich voortdurend aanpassen aan nieuwe situaties. Maar inheemse stammen moeten wel zelf hun toekomst kunnen bepalen. De soort ‘ontwikkeling’ die mensenlevens verwoest is geen echte vooruitgang. Inmiddels wordt dit standpunt ook door de Verenigde Naties en in het internationaal recht erkend en is het vastgelegd in de VN-verklaring over de rechten van inheemse volken en in de Indigenous & Tribal Peoples Convention van de Internationale Arbeidsorganisatie, oftewel ILO-Conventie 169. In beide verdragen wordt erkend dat inheemse stammen eigendomsrecht hebben op hun land. Zonder dit recht worden alle andere mensenrechten hen ontnomen, want zonder hun land kunnen ze niet overleven.


Welke rechten hebben inheemse stammen?^

Bedrijven en NGO’s die werkzaam zijn in inheemse gebieden (ook als ze zich daar inzetten voor ‘natuurbescherming’) moeten zich houden aan de verplichting om geen enkele actie te ondernemen zonder de vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de betrokken inheemse bevolking. Een zeer belangrijke factor daarbij is dat deze mensen duidelijk te kennen wordt gegeven dat er geen repercussies zullen volgen als ze ervoor kiezen om niet in te stemmen met een voorgesteld project.


Fungeren wij als vertegenwoordiger van inheemse stammen?^

Alleen als zij ons vragen om hen te vertegenwoordigen. Over het algemeen zien we de stammen als onze partners en werken we met hen samen om hun stem te laten horen. Wij fungeren als platform, geven inheemse woordvoerders rechtstreeks toegang tot een internationaal publiek en bemiddelen bij face-to-face gesprekken tussen inheemse stammen en bedrijven of organisaties die hun rechten schenden.


Waar geven we ons geld aan uit?^

Onze financiële middelen worden besteed aan voorlichting, onderzoek en bewustwording. Onze overhead-kosten zijn heel laag. Geen cent wordt verspild.

We geven geen grote sommen geld aan inheemse stammen. Wel beheren we een aantal fondsen die specifiek in het leven zijn geroepen om geld in te zamelen voor eigen projecten van inheemse stammen.

Onze jaarrekening wordt door een onafhankelijke accountant gecontroleerd. Een overzicht van onze financiële gegevens wordt jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag, de Annual Report.


Wie zijn onze bestuursleden?^

Hoewel de verschillende regiokantoren van Survival International samen als een organisatie fungeren, heeft elk kantoor een eigen bestuur. Lees meer over het bestuur van Stichting Survival Nederland onder ANBI-gegevens.

Onze loyaliteit gaat altijd in de eerste plaats uit naar onze inheemse partners; alle informatie die voor hen belangrijk kan zijn, wordt met hen gedeeld. Dat is de enige voorwaarde waarop we informatie accepteren.


Wie zijn onze medewerkers?^

In totaal werken ongeveer 40 medewerkers en stagiaires voor de organisatie, gesteund door vele vrijwilligers.

Survival International heeft vestigingen in Amsterdam, Berlijn, Londen, Madrid, Milaan, Parijs en San Francisco. Alle kantoren hebben de status van Goed Doel volgens de nationale regels. Zo heeft Stichting Survival Nederland de ANBI-status. De 7 vestigingen opereren als eensgezinde organisatie, elk in de eigen taal.

Onze campagneleiders hebben rechtstreeks ervaring met, en onderhouden contact met, honderden inheemse gemeenschappen. Een aantal van onze medewerkers kiezen ervoor om anoniem te werken. Dit is voor hun eigen veiligheid en om het moeilijker te maken voor regeringen om hen de toegang tot inheemse gebieden te ontzeggen.

Survival International heeft geen vestigingen in gebieden waar inheemse volken leven. Zo staan we niet bloot aan druk om onze werkwijze te veranderen om de veiligheid van medewerkers te waarborgen.

Waarom wordt Survival niet door inheemse mensen bestuurd?

Survival is een beweging die zich inzet tegen misdaden die door westerse of verwesterde samenlevingen worden begaan tegen in stamverband levende samenlevingen. We hanteren daarom geen formele voorwaarden omtrent het vervullen van vacatures, al wordt het team wel versterkt door meerdere mensen van inheemse afkomst.

Natuurlijk worden we ook gesteund door inwoners van landen waar inheemse stammen leven en door inheemse mensen zelf.


Hoe zijn we begonnen?^

Survival International is in 1969 opgericht door een groep vrienden die de genocide van de Indianen in de Amazone met eigen ogen hadden gezien. Een artikel van de Britse auteur Norman Lewis in het Sunday Times Magazine was voor hen de directe aanleiding voor de oprichting van Survival International. De eerste jaren waren er zeer weinig inkomsten en werd Survival volledig door vrijwilligers geleid.


Wie staat achter ons?^

Veel inheemse mensen hebben ons laten weten dat ze, zonder onze hulp, niet meer in leven zouden zijn.

Honderden duizenden supporters wereldwijd hebben financieel bijgedragen aan ons werk; miljoenen mensen gebruiken ons regelmatig als informatiebron.

Ons werk is wereldwijd erkend en bekroond, onder andere met de alternatieve Nobelprijs, de Right Livelihood Award.

Bekijk hier een lijst internationale beroemdheden die ons werk ondersteunen →


Wie is het niet met ons eens?^

Overheden en bedrijven die het land en de natuurlijke hulpbronnen van inheemse stammen willen stelen.

Militaire machten die controle willen over inheemse gebieden.

Radicale religieuze organisaties die inheemsen kost wat kost willen bekeren, ondanks de schadelijke gevolgen voor hun gemeenschappen.

Radicale natuurbeschermingsorganisaties die inheemse bevolkingsgroepen uit beschermde gebieden willen verdrijven of hun manier van leven willen verbieden.

Mensen die ervan overtuigd zijn dat alleen de westerse cultuur verbeteringen heeft gebracht in het welzijn van de mensheid.

Extreem linkse groeperingen die ervan overtuigd zijn dat iedereen hetzelfde moet zijn. Extreem rechtse groeperingen die ervan overtuigd zijn dat er maar een ‘juiste’ manier is om te leven.